Ollerup_Friskole-234

Om Ollerup Friskole

Ollerup Friskole er:

 • En grundtvig-koldsk friskole med ca. 200 elever fra 0.-9. klasse
 • læring i et trygt, nært skolemiljø
 • spændende og motiverende undervisning
 • aktiv IT med iPads for alle elever
 • respekt for børnenes forskelligheder
 • en levende skole med arrangementer og fællesskab for hele familien

Ollerup Friskole – faglig og kreativ

Kreativitet og faglighed

Kreativitet og faglighed er to sider af samme sag. Den basale faglighed og den kreative proces er begge vigtige elementer i ethvert barns udvikling.

Vi anser dem som vigtige områder, der skal plejes og udvikles, så lysten til at lære bevares op igennem elevens skolegang.

Faglighed på Ollerup Friskole

Vi forstår faglighed som de basale kundskaber og færdigheder, der tilegnes i skolen – både i de enkelte fag og på tværs af fagene. Fagligheden bringes i spil og udvikles igennem de sociale relationer hver enkelt barn er en del af.

Høj faglighed på Ollerup Friskole betyder at:

 • Lærerne tilpasser undervisningen, så den passer til de elever, de står overfor.
 • Lærerne er fagligt og pædagogisk velfunderede og velforberedte i fagene.
 • Lærerne lytter til elever og forældre.
 • Vi har tydelige forventninger og stiller krav til eleverne.
 • Vi giver lektier for, når det giver mening – og i et omfang, der vurderes at passe til eleverne.
 • Vi forventer, at forældrene bakker op omkring elevernes skolegang.
 • Der tages pædagogisk hensyn til de elever, der har svært ved at honorere kravene. Og at der laves en Plan B for disse elever.

Kreativitet på Ollerup Friskole

Vi forstår kreativitet som den skabende proces, der leder fra idé til færdigt produkt.

Vi anser kreativitet som en drivende kraft i eleverne – en kraft, der skal dyrkes og vedligeholdes i skolen.

Kreativitet på Ollerup Friskole betyder at:

 • Vi anser det som vores fornemmeste opgave, at pirre elevernes nysgerrighed og herigennem bevare deres lyst til at lære.
 • Vi anser musiske, æstetiske og kropslige læreprocesser som en naturlig og vigtig del af elevernes skolegang.
 • Vi arbejder med mange forskellige tilgange til læring, så det giver plads til en mangfoldighed i undervisningen.

Kreativitet OG faglighed kan ikke ses som adskilte begreber. For os er det begreber, der gensidigt støtter og udvikler hinanden.

Faglighed giver mening, når den bliver sat i spil i de kreative processer.

Kreativitet giver mening, når den udfoldes på et fagligt grundlag.