rivsel-ollerupfriskole

Trivsel, relationsarbejde og konflikthåndtering på Ollerup Friskole

Trivsel er et vigtigt udgangspunkt for, at eleverne kan lære og udvikle sig. På Ollerup Friskole arbejder vi løbende med trivsel på forskellige niveauer. Det primære vil være elevernes individuelle trivsel, og den hænger tæt sammen med oplevelsen af at være en del af et fællesskab.

Trivsel i klassen

I alle klasser arbejdes der løbende med trivsel på elev- og klasseniveau. Det er primært klasselæreren, der arbejder med elevernes og klassens trivsel, men alle lærere i klassen inddrages. Særligt i indskoling arbejdes der intensivt med trivsel. Vi har ikke ét bestemt værktøj, men bruger mange forskellige værktøjer. En del af de værktøjer vi anvender kan findes på dcum’s hjemmeside: https://dcum.dk/grundskole og på Red Barnets hjemmeside: https://redbarnet.dk/skole/.

Her kan man eksempelvis læse om ”Hvornår er det mobning og hvornår er det bare drilleri?”. Omdrejningspunktet for trivselsarbejdet er det pædagogiske arbejde i klassen med anerkendelse, respekt, sprog, grænser og forskellighed.

Der arbejdes med digital mobning fra 4.-9. klasse.

Familierne støtter op om skolens arbejde med trivsel på en friskole

På Ollerup Friskole har vi en forventning om, at elevernes trivsel er et anliggende for alle familier. Vi styrker relationerne i klassen ved at arrangere fællesspisninger, hvor eleverne oplever forældrenes opbakning til fællesskabet. Vi forventer, at alle familier som udgangspunkt vil hjælpe, hvis en elev i klassen ikke trives. Familier kan bla. hjælpe ved at etablere lege-aftaler for og med de elever, der i en periode ikke trives.

Til forældremøderne har vi fokus på børnenes trivsel ved bla. at have trivselsrunder, hvor forældre kan fortælle, hvis deres barn savner legekammerater eller er i en sårbar periode.

I indskolingen etableres trivselsgrupper. Trivselsgrupperne er faste grupper på ca. 4 elever, der besøger hinanden 3-4 gange om året. Trivselsgrupperne er bla. med til at styrke relationerne til de klassekammerater, man ikke nødvendigvis selv laver legeaftaler med.

Inklusionsvejledning

Alle lærere kan gøre brug af skolens inklusionsvejleder. Inklusionsvejlederen kan observere klasser med henblik på at afdække klassedynamikker og hjælpe lærerne med supervision, vejledning og værktøjer til det pædagogiske arbejde med konflikthåndtering og trivsel i klassen. Ollerup Friskole har i 2020 uddannet 2 inklusionsvejledere (Heidi Lindberg og Karin Plagborg), og det er lige nu Heidi, der varetager funktionen som inklusionsvejleder.

Samarbejde med PPR – KIM-møder og tværfaglige møder

Vi har et godt samarbejde med PPR. PPR står for ’pædagogisk psykologisk rådgivning’ fra Svendborg Kommune. Vi har KIM-møder hver måned. KIM er et ’konsultativt, internt møde’, der har til formål at vejlede lærere og pædagoger.

På KIM-møderne deltager dygtige fagkonsulenter fra PPR. Der deltager fast en skolepsykolog og en pædagogisk konsulent, men også tale-høre-konsulenten, sundhedsplejersken og/ eller en socialrådgiver kan deltage i mødet. Fra skolen deltager Anders Pugholm (koordinerende specialundervisningslærer, Heidi Lindberg (inklusionvejleder), Jakob Ringgaard (skoleleder) og den eller de lærere, der har bedt om vejledning til en problemstilling.

3 gange om året har vi også mulighed for at indkalde til tværfaglige møder. På de tværfaglige møder kan forældre deltage, det kan de ikke på KIM-møder.

Læs mere om møderne her: https://www.svendborg.dk/vfb/yderligere-information/handleguide-vores-faelles-boern/kim-moeder-og-tvaerfaglige-moeder

Hvad gør skolen?

Skolen råder med de ovenstående instanser over en række handlingsmuligheder.

Her er nogle eksempler:

  • Inklusionsvejleder eller PPR-konsulent kan observere i en klasse med henblik på at blive klogere på gruppedynamikken og de indbyrdes relationer i klassen. Herefter laves der typisk en handlingsplan i samarbejde med lærerne omkring klassen.
  • Trivselsforløb i en klasse kan iværksættes.
  • Der kan arbejdes individuelt med elever, der har brug for det.
  • Fagkonsulenternes ekspertise kan bringes i spil med henblik på at finde de rigtige værktøjer til forbedring af trivslen.
  • Forældre kan inddrages med henblik på at styrke relationerne i en klasse.

Hvad kan du gøre som forælder, hvis dit barn ikke trives?

Det er vigtigt at huske, at alle børn vil opleve konflikter i løbet af skoletiden. Konflikter er med til at udvikle børn og så længe de håndteres hensigtsmæssigt er de en del af en sund udvikling. Men konflikter må ikke blive den dominerende oplevelse af at være i skole. Så skal der handles på det.

Hvis dit barn i en periode ikke trives, er det vigtigt at have tæt kontakt og samarbejde med klasselæreren og eventuelt andre lærere omkring klassen. Klasselæreren vurderer, om indsatsen kan håndteres ved egen hjælp, eller om det kræver hjælp fra inklusionsvejleder, PPR, skoleleder eller andre.